Privacy

Advocatenkantoor Kusters en Vermeire verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u haar overmaakt of waartoe zij toegang heeft, in overeenstemming met de bepalingen van het beroepsgeheim en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De bekomen gegevens zullen door Advocatenkantoor Kusters en Vermeire worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de taken die haar door u of krachtens de wet zijn opgedragen alsook met het oog op het beheer van haar relatie met u, met inbegrip van elke communicatie om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.

Gegevens van juridische aard kunnen met inachtneming van de omstandigheden en op geanonimiseerde basis, mogelijk ook gebruikt worden voor verwerking in juridische publicaties.

Voor diezelfde doeleinden kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan de advocaten die op zelfstandige basis binnen Advocatenkantoor Kusters en Vermeire actief zijn, alsook aan de door ons nauwkeurig geselecteerde correspondenten die kunnen ingeschakeld worden in de behandeling van uw dossier en onderworpen zijn aan eenzelfde beroepsgeheim of vertrouwelijkheidsverplichting.

In uitzonderlijke gevallen van betwisting kunnen gegevens uit een specifiek dossier meegedeeld worden aan de stafhouder van de Orde van Advocaten bij de Balie van Dendermonde.

U beschikt te allen tijde over een recht op toegang en verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht u te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens voor promotionele doeleinden.

Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het om uw verzoek schriftelijk en gedagtekend over te maken aan de verantwoordelijke voor de verwerking, Advocatenkantoor Kusters en Vermeire t.a.v. Mevr Beleke Kusters, Kattebrug 9, 9140 Temse (of per e-mail naar beleke@kvadvocaten.be ) met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart.